Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2022

Ngày 29/8/2022, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền chủ quyền biên giới với hơn 50 đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được nghe chuyên đề Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ lịch sử hình thành, tầm quan trọng, nội dung, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng, Nhà nước ta.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

Qua hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; định hướng nhận thức, hướng dẫn hành động để từng cá nhân xác định rõ hơn vai trò của bản thân trong học tập, thực hiện nhiệm vụ; tham gia đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái xuyên tạc, xâm phạm chủ quyền biên giới hiện nay, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)