Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Sôi nổi hoạt động giới thiệu sách

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Sôi nổi hoạt động giới thiệu sách

Ngày 09/9/2022, tại Hội trường Trung đoàn 320, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tiến hành hoạt động giới thiệu sách với sự tham gia của hơn 40 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại buổi giới thiệu sách, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên được giới thiệu về tác phẩm Học tập và làm theo phong cách “dân vận khéo” Hồ Chí Minh.

Ảnh: Quang cảnh hoạt động giới thiệu sách

Qua hoạt động đã giới thiệu những nội dung cơ bản của tác phẩm, làm rõ vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Từng cán bộ, đoàn viên thanh niên đã hiểu rõ trong giai đoạn cách mạng mới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải quan tâm làm tốt công tác vận động quần chúng, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và phong cách dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tham gia thực hiện công tác dân vận.

Hoạt động đã góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và phát triển bản thân trong cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT Tỉnh.

 Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)