Xuất bản thông tin

null Lai vung: Tổ chức triển khai chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Lai vung: Tổ chức triển khai chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên.

          Thực hiện hướng dẫn số 31-HD/TĐTN-TG, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch số 188-KH/TĐTN-TG, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2026.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tới 31 điểm cầu cấp cơ sở, với thành phần là cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở, các chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu .Bên cạnh đó chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

                                                    Quang cảnh buổi Hội nghị tại hội trường Huyện đoàn

            Tại hội nghị cấp huyện, đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Tình – Phó Bí thư Huyện đoàn triển khai các nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 – 2026, triển khai các nội dung trọng tâm trong chuyên đề năm 2022 đối với đoàn viên, thanh niên Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”.

                                            Triển khai hội nghị trực tuyến đến các cơ sở đoàn

            Qua hội nghị, đồng chí chủ toạ đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về lối sống, đạo đức cho Đoàn viên, thanh niên, bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các cơ sở Đoàn. Tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, gắn với việc tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022./.                                                                     

                                                                                       Ngọc Tình – HĐ Lai Vung