Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, tại Trung đoàn 320, thực hiện Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về huấn luyện chiến đấu năm 2023, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu về việc thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023, hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tham gia làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Ảnh 1: Cán bộ, ĐVTN Bộ CHQS Tỉnh tham gia Lễ ra quân huấn luyện

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức đoàn đã động viên tính xung kích, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tham gia làm tốt các mặt công tác chuẩn bị, chủ động tổ chức luyện tập các nội dung phục vụ tốt Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Ảnh 2: Cán bộ, ĐVTN đồng diễn võ trong Lễ ra quân huấn luyện

Trong năm 2023, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS Tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện giữ nghiêm kỷ luật. Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự đúng đủ nội dung, thời gian, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Cũng trong dịp này, Bộ CHQS Tỉnh đã tiến hành chấm, công nhận sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2023. Cán bộ, ĐVTN có 13/17 sáng kiến, cải tiến được công nhận.

Ảnh 3: Ban giám khảo tiến hành chấm điểm sáng kiến, cải tiến

Qua việc triển khai sâu rộng các hoạt động sáng tạo mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, ĐVTN trong việc đầu tư, nghiên cứu các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; hầu hết các sản phẩm bảo đảm tính khoa học, giá thành phù hợp, phục vụ thiết thực cho công tác huấn luyện năm 2023.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)