Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Địa biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dành cho thanh niên, đợt I/2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Địa biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dành cho thanh niên, đợt I/2023

------------------

Sáng ngày 08/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho hơn 40 đoàn viên thanh niên về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biều đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biều đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn, các Chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện giai đoạn 2020 - 2025; Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền, các bạn đoàn viên, thanh niên còn được thông tin về Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

Việc triển khai học tập, quán triệt về các Chỉ thị, Nghị quyết; các chủ trương của Đảng; kết luận, chương trình của Đoàn là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Đoàn Thanh niên huyện nhà được các cơ sở đoàn quan tâm, triển khai, đảm bảo theo kế hoạch của đoàn cấp trên đề ra. Những nội dung được tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Hồng Diệu - Huyện đoàn Hồng Ngự