Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2023

Ngày 03/3/2023, Đoàn thanh niên Quân sự Tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền chủ quyền biên giới với hơn 60 đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được quán triệt 02 chuyên đề Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới và Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ. Nội dung tập trung làm rõ lịch sử hình thành, tầm quan trọng, nội dung, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp quản lý Đảng và Nhà nước ta xác định trong bảo vệ biên giới quốc gia nói chung và vùng đất Tây Nam bộ nói riêng.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

Qua hoạt động tuyên truyền cán bộ, đoàn viên thanh niên đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nắm vững lịch sử hình thành, nội dung, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ, tình hình và được định hướng đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ cũng như những quan điểm sai trái xuyên tạc, xâm phạm chủ quyền biên giới hiện nay, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)