Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự - Các cơ sở đoàn tập trung tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho cán bộ đoàn và đoàn viên

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự - Các cơ sở đoàn tập trung tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho cán bộ đoàn và đoàn viên

Trong tháng 3/2023, ngay sau khi Trung ương và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng tổ chức cho hơn 150 cán bộ đoàn, đoàn viên Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện.

Tính đến hết tháng 3/2023 toàn huyện tổ chức được 2 lớp cấp huyện và 30 lớp cấp cơ sở, đạt chỉ tiêu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh tại buổi học tập

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Hồng Diệu - Huyện đoàn Hồng Ngự