Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự - Các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự - Các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho thanh niên

Trong tháng 3/2023, ngay sau khi Trung ương và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng tổ chức tuyên truyền cho hơn 260 thanh niên về Nghị quyết Đại hội các cấp, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung triển khai tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên.

Tính đến hết tháng 3/2023 toàn huyện tổ chức được 3 đợt tuyên truyền cấp huyện và 30 đợt cấp cơ sở, tuyên truyền cho hơn 1.755/2183 (đạt 81%) thanh niên về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh tại buổi học tập

Những nội dung tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thanh niên, nhằm giúp thanh niên nắm nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua toàn huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Hồng Diệu - Huyện đoàn Hồng Ngự