Xuất bản thông tin

null ĐTN BĐBP Tỉnh: 100% cơ sở đoàn triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN BĐBP Tỉnh: 100% cơ sở đoàn triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Từ ngày 08/3 đến ngày 14/3/2023, 08/08 cơ sở đoàn trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI), nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó có hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia học tập trong đợt này.

Ảnh: Đoàn cơ sở Tiểu đoàn huấn luyện – cơ động triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp làn thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Học tập Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII là nội dung quan trọng được Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh xác định trong năm 2023, nhằm giúp các cơ sở đoàn và cán bộ, đoàn viên trong các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở đoàn và cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Ảnh: Chi đoàn Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp làn thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tham gia học tập Nghị quyết cán bộ, đoàn viên được nghe lại các nội dung  trong Hội nghi trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 04 - 05/3/2023 của các báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 05 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo. Đồng thời, được học tập các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo.

  Sau khi kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, cán bộ, đoàn viên trong BĐBP Tỉnh sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi sẽ tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên, người tham gia kiểm tra sẽ được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập./.

Một số hình ảnh khác

 

 

Hữu Gươm – BĐBP Tỉnh (TCKT)