Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Chú trọng triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: Chú trọng triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 33-KH/ĐTN, ngày 16/02/2023 về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023 và triển khai đến Đoàn cơ sở trong toàn huyện. Đồng thời hướng dẫn Đoàn cơ sở thực hiện các nội dung “Chủ động” đã được xác lập như:

Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên trên Phần mềm Quản lý đoàn viên, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn,..;Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và của Đoàn cấp trên; Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên; Chủ động chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn định kỳ; Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội); Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiến tiến.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên; Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Chi ủy (khóm, ấp) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh nổi bật

Đây là nội dung trọng tâm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở là nền tảng vững chắc trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

                                                                                              Văn Yêm