Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự - Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luật, chủ trương của Đoàn

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự - Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luật, chủ trương của Đoàn

Nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luật, chủ trương của Đoàn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luật, chủ trương của Đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vì thế, đây là nhiệm vụ, việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa và sự cần thiết đó, vào ngày 15/5/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho hơn 50 cán bộ đoàn, đoàn viên học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luật, chủ trương của Đoàn tại Trung tâm chính trị Huyện.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã triển khai các nội dung, chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động số 158-CTr/HU ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự và các mục tiêu cụ thể trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó cán bộ đoàn, đoàn viên còn nghe báo cáo về Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

 

Một số hình ảnh tại buổi học tập

Những nội dung được triển khai giúp cán bộ đoàn, đoàn viên nắm nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng Nghị quyết đề ra, những chỉ tiêu quan trọng phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ, là cơ sở để triển khai thực hiện đúng và hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Hồng Diệu - Huyện đoàn Hồng Ngự