Xuất bản thông tin

null Lai vung: Thực hiện mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật” trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Lai vung: Thực hiện mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật” trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho Đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế – Luật Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật” .

Quang cảnh phiên toà giả định

Nội dung thực hiện mô hình “Tuồi trẻ với pháp luật”:  Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế – Luật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức Phiên toà giả định về chủ đề phòng chống ma tuý; Bài giảng tuyên truyền về pháp luật; Phát tờ rơi tuyên tuyền về phòng chống ma tuý trong thanh thiếu nhi và tiếp nhận xử lý tình huống từ người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các hoạt động xoay quanh các vấn đề về  tuyên truyền phòng chống ma tuý, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục đạo đức, chính trị, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, tôn vinh, giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật, các mô hình hiệu quả, giải pháp trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; phê phán đấu tranh hành vi, vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; năng cao ý thức chủ động tìm hiểu học tập và chấp hành pháp luật của thanh niên.

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

          Qua thực hiện mô hình trên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho Đoàn viên, thanh niên và học sinh trong trường học hiểu biết về pháp luật; đặc biệt thực hiện việc phòng chống phòng chống ma tuý qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên và học sinh, thiếu nhi tuân thủ các quy định về pháp luật, góp phần đẩy lùi các tệ nạn trong trường học nói riêng và trong xã hội nói chung.

                                                                                          Ngọc Mai – HĐ LAI VUNG - BTG