Xuất bản thông tin

null Các cấp bộ Đoàn huyện Tam Nông tổ chức tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2020

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Các cấp bộ Đoàn huyện Tam Nông tổ chức tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2020

Xác định việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng và các Nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tam Nông năm 2020.

Gắn với chương trình sinh hoạt đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cho 100% cán bộ Đoàn và trên 80% ĐVTN các cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Tuyên truyền Nghị quyết ở xã Phú Thành B

Tại các buổi triển khai, các cơ sở Đoàn truyền đạt một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4-6-2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, không đúng trên Internet, mạng xã hội; các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022; Chủ trương 1 + 1; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"…..

Đây là các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, giúp các cấp bộ Đoàn, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả./.

HĐ Tam Nông - TNNTCNĐT