Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Vừa qua, ngày 14-18/9/2020, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh phối hợp các ban chuyên môn tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 20 đồng chí đảng viên mới đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS Tỉnh.

Trong 05 ngày học tập, các đảng viên mới được phổ biến các chủ đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Trao giấy chứng nhận Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

            Kết thúc lớp học, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 07 đồng chí đạt loại giỏi, 13 đồng chí đạt loại khá.

Thông qua lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có thêm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu về vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm vững đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước. Từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác, để không ngừng phấn đấu, giữ vững danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

   QUỐC DUY