Xuất bản thông tin

null Hiệu quả mang lại từ việc thành lập Tổ hợp tác trong thanh niên tại huyện Châu Thành

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Hiệu quả mang lại từ việc thành lập Tổ hợp tác trong thanh niên tại huyện Châu Thành

Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động định hướng, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn Đoàn tập hợp thanh niên có cùng sở thích kinh doanh, sản xuất để thành các tổ hợp tác theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 (thay thế NĐ 151/2007).

Đến nay toàn Huyện đã có 100% Xã, Thị trấn có Tổ hợp tác (THT), trong đó phát huy những điểm mới từ Nghị định số 77, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập THT, chỉ trong năm 2020 đã thành lập mới 14 THT, nâng tổng số THT thanh niên là 25 tổ. Từ kết quả bước đầu cho thấy xây dựng các THT phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên là một giải pháp hiệu quả, có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế nói chung và trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn nói riêng. Thông qua mô hình THT, đoàn viên thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết đồng thời tận dụng, tranh thủ triệt để các công cụ, nguồn lực hỗ trợ từ phía các ngành chức năng. Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của THT thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ đi vào nhận thức của đoàn viên.

Ra mắt THT nuôi ốc thương phẩm Thị trấn Cái Tàu Hạ

Các THT đủ thời gian đánh giá đều hoạt động tốt, một số THT mới thành lập chưa đủ thời gian đánh giá bước đầu cũng mang lại hiệu quả cao như THT nuôi ốc bươu thương phẩm của Thị trấn và xã An Nhơn, nuôi ếch từ việc ép giống và nuôi ếch thịt của xã Phú Long, Tân Phú Trung đây là mô hình có thể nhân rộng trong thời gian tới vì hiện tại các sản phẩm không đủ cung ứng cho thị trường; toàn Huyện có 03 THT có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định mô hình THT là mô hình triển vọng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phát triển. Tuy nhiên cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng mô hình từ phía các ngành chức năng.

HĐ Châu Thành - BTG