Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Tổ chức Kiểm tra giới thiệu quy trình các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Hướng dẫn số Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

QUY TRÌNH NHÂN SỰ ĐỐI VỚI ĐOÀN CẤP CƠ SỞ

Bước 1: Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ đương nhiệm báo cáo, xin chủ trương của cấp ủy cùng cấp về Đề án nhân sự.

Bước 2: Ban Chấp hành phân bổ và tổng hợp danh sách nhân sự do đoàn cấp dưới giới thiệu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn khoá mới có xác nhận của cấp ủy cùng cấp. Đồng thời rà soát nhân sự đủ điều kiện để giới thiệu tại Hội nghị Ban Chấp hành.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn khóa mới.

* Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn tại Hội nghị: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo Đề án nhân sự đã được thông qua (tính cả số dư 10 – 15%) và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổng hợp hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số phiếu phát ra và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số Ủy viên Ban Chấp hành theo Đề án nhân sự).

Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư theo quy định thì Ban Chấp hành thực hiện lại quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung (đối với những nhân sự đã được các Hội nghị giới thiệu nhưng chưa đạt số phiếu theo quy định hoặc giới thiệu nhân sự khác do Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở Đề án nhân sự) cho đến khi đảm bảo số dư theo quy định.

- Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều đồng chí có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lấy phiếu trong Ban Thường vụ đối với những đồng chí này. Nhân sự được lựa chọn đạt trên 50% đồng ý trên tổng số số phiếu phát ra và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Đối với nơi không có Ban Thường vụ do đồng chí Bí thư quyết định lựa chọn.

- Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị

Ảnh minh họa

Bước 4: Báo cáo danh sách nhân sự

Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy quản lý nhân sự được giới thiệu và báo cáo cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành khóa mới (còn tiếp).

THẾ SANG-TCKT (st)