dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Tỉnh đoàn Đồng Tháp
(từ ngày 25/04/2024 đến ngày 02/05/2024)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
dcs du thao van kien van ban huong dan nghi quyet ket luan tinh uy