Thông tin giới thiệu Tỉnh đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG THÁP

---------

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: Số 397, Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0673 873408         fax: 0673 852230

-  Địa chỉ trang tin điện tử: tinhdoandongthap.org.vn

Được thành lập từ năm 1931 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội, có nhiệm vụ tập hợp, quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi. Trong từng thời kỳ lịch sử, cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào thanh niên trong cả nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển, Đoàn đã vận động mọi tầng lớp đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ máy tổ chức của cơ quan Tỉnh Đoàn hiện nay bao gồm 5 phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Ban Tổ chức kiểm tra; Ban Thanh thiếu nhi trường học; Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị; Ban Tuyên giáo; Văn phòng Tỉnh Đoàn và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh).

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam…Nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu