Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 05-CTr/TĐTN-VP 22/01/2023 Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023
2 264-KH/TĐTN-TG 15/02/2022 Cuộc thi sáng tác Logo Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
3 263-KH/TĐTN-TG 15/02/2022 Cuộc thi sáng tác bài hát tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
4 40-CTr/TĐTN-VP 28/01/2022 Chương trình thi đua khối Đoàn trực thuộc 2022
5 38-CTr/TĐTN-VP 28/01/2022 Chương trình công tác năm 2022
6 39-CTr/TĐTN-VP 28/01/2022 Chương trình thi đua khối Huyện, Thành phố 2022
7 246-KH/TĐTN-TCKT 12/10/2021 Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
8 32 -CTr/TĐTN-VP 26/01/2021 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN NĂM 2021
9 31 - CTr/TĐTN-VP 26/01/2021 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021d Văn bản chỉ đạo điều hành
10 1524 - CV/TĐTN-VP 04/03/2021 Công văn phối hợp thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí thi đua năm 2021
11 19 - HD/TĐTN-VP 04/02/2021 Hướng dẫn đánh giá, minh chứng kết quả thực hiện chương trình thi đua Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 (Huyện, Thành đoàn))
12 20 -HD/TĐTN-VP 01/04/2021 Hướng dẫn đánh giá, minh chứng kết quả thực hiện chương trình thi đua Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 (ĐTT)
13 30 - CTr/TĐTN-VP 26/01/2021 Chương trình thi đua Thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 (Huyện, Thành đoàn))
14 31 - CTr/TĐTN-VP 26/02/2021 Chương trình thi đua Thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 (Đoàn trực thuộc)
15 06 -TB/HĐĐ 02/10/2020 TB Kết quả xếp loại Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố năm học 2019 - 2020.
16 30/09/2020 ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020 - 2021 đối với khối THPT và Trung tâm GDTX
17 28 -CTr/TĐTN-TTNTH 02/10/2020 CTr Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021.
18 08 -CTr/HĐĐ 30/09/2020 CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA dành cho Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021
19 07 -CTr/HĐĐ 30/09/2020 CTr Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021.
20 111 -CV/TĐTN-SGDĐT 02/10/2020 CV thống nhất một số nội dung hoạt động trong Chương trình Công tác Đoàn – Đội trường học từ năm học 2020 - 2021