Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1281 -CV/TĐTN-TTNTH 28/08/2020 Công văn chỉ đạo tổ chức hoạt động Đoàn - Đội trường học NH 2020-2021.
2 156 -KH/TĐTN-BTG 20/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.
3 158 -KH/TĐTN-BTG 25/03/2020 Kế hoạch tuyên dương ĐV trẻ, TN làm theo lời Bác và mô hình tiêu biểu năm 2020.
4 1275 -CV/TĐTN-TG 20/08/2020 Công văn tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.
5 178 -KH/TĐTN-TG 31/07/2020 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống matuy nam 2020.
6 1105 -CV/TĐTN-TG 31/03/2020 Công văn triển khai cảm hóa TTNVPPL và PC Matuy năm 2020.
7 138 -TB/TĐTN-VP 26/08/2020 Thông báo Thường trực Tỉnh đoàn phụ trách các Ban, bộ phận và cụm năm 2020.
8 22 - CTr/TĐTN-VP 03/02/2020 Chương trình làm việc BTV Tỉnh đoàn năm 2020.
9 25 -CTr/TĐTN-VP 05/02/2020 Chương trình thi đua Công tác Đoàn năm 2020 (Khối Đoàn trực thuộc)
10 24 -CTr/TĐTN-VP 05/02/2020 Chương trình thi đua công tác Đoàn năm 2020 (Khối Huyện, Thị, Thành đoàn)
11 23 -CTr/TĐTN-VP 03/02/2020 Chương trình Công tác Đoàn năm 2020
12 Số: 375 -BC/TĐTN-VP 31/07/2020 Báo cáo Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (2017 - 2022)
13 Số: 374 -BC/TĐTN-VP 31/07/2020 Báo cáo Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020
14 Số: 178 -KH/TĐTN-TG 31/07/2020 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên năm 2020
15 162-KH/TĐTN-TG 29/04/2020 Kế hoạch cuộc thi Đấu trường tri thức lần 2 năm 2020