Xuất bản thông tin

null Thủ tục khôi phục hồ sơ đoàn viên, thẻ đoàn viên khi thất lạc

Trang chủ Hoạt động Đoàn

Thủ tục khôi phục hồ sơ đoàn viên, thẻ đoàn viên khi thất lạc

1. Căn cứ pháp lý

Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI

- Hướng dẫn số: 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

2. Nội dung tư vấn

Việc quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn viên thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

- Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn Sđoàn viên

Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn Sổ đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi Ban Chấp hành Chi đoàn để đề nghị đoàn cơ sở tiến hành thủ tục cấp lại Thẻ đoàn viên. Trên cơ sở đề nghị của Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xem xét đề nghị Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cấp lại Thẻ cho đoàn viên.

- Trường hợp thất lạc Sổ đoàn viên nhưng còn Thẻ đoàn viên

+ Trong trường hợp này, đoàn viên chỉ được cấp lại Sổ đoàn viên mới khi vẫn tham gia sinh hoạt liên tục trong quá trình thất lạc Sổ đoàn viên và được Ban Chấp hành Chi đoàn chứng nhận đến thời điểm đề nghị được cấp lại Sổ.

+ Quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại Sổ đoàn viên: Đoàn viên làm đơn đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên gửi Ban Chấp hành Chi đoàn để đề nghị Ban Chấp hành đoàn cơ sở xem xét cấp lại Sổ đoàn viên. Trong trường hợp đoàn viên chuyển đến đơn vị lao động, học tập, công tác nhưng bị thất lạc Sổ đoàn viên mà hiện tại vẫn đang sinh hoạt đoàn đầy đủ thì khi đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên mới phải có xác nhận tư cách đoàn viên của Đoàn cơ sở nơi sinh hoạt trước khi mất Sổ đoàn viên (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên). Sổ đoàn viên cấp lại được Đoàn cơ sở đóng dấu xác nhận“Sổ cấp lại” vào thời điểm cấp lại sổ. Nếu là Chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện quy trình, thủ tục đối với đoàn viên bị thất lạc Sổ đoàn viên.

Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên và Sổ đoàn viên nhưng còn quyết định (nghị quyết) chuẩn y kết nạp đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi Ban chấp hành Chi đoàn để đề nghị cấp lại Sổ đoàn viên và để đoàn cơ sở tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cấp lại Thẻ đoàn viên theo quy định.

- Trường hợp khác: Đối với các trường hợp bị thất lạc hồ sơ đoàn viên nếu không đảm bảo điều kiện để khôi phục lại thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như Điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thế Sang, TCKT-TG