Xuất bản thông tin

null Tổng hợp Hệ thống xử lý dữ liệu Ngân hàng thiết bị học tập

Chi tiết bài viết Ngân hàng thiết bị học tập

Tổng hợp Hệ thống xử lý dữ liệu Ngân hàng thiết bị học tập

HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU NGÂN HÀNG THIẾT BỊ HỌC TẬP  

Stt Đơn vị Đường link quản lý
0 Tỉnh Đồng Tháp

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHXLDgxWbOcjy

cRnOUxASTagd6sdWutFCnqyAMtB5HI/edit?usp=sharing

1 Thành phố Cao Lãnh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cMh471m_

DDLkBmW8Ezj8ARRuH0VYXOUZeflHhlM3B-0/edit?usp=sharing

2 Thành phố Sa Đéc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zvzIQ90B

KUAVa0oKrAMnKwtdlJq9auga5Cy4B66Fgjc/edit?usp=sharing

3 Thành phố Hồng Ngự

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_yXyYXco

UB07AOZ6AEJ3f7RQ_M15_HDhjAsYUMUMCFs/edit?usp=sharing

4 Huyện Tân Hồng

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l_bnBq85

G17VK6RsbK2M73gnfdTZ6jBgcazMoCLmiM/edit?usp=sharing

5 Huyện Hồng Ngự

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KapHGVY

XOZw27oWUQDQIYBOHLJ4xK-sIl2twCu-9ab8/edit?usp=sharing

6 Huyện Tam Nông

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-_4o1X1Z

O8xlln2J5ncAXQgdRlK-U6U-drr6UTdMs0/edit?usp=sharing

7 Huyện Tháp Mười

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8Wv6n0epD

Br7ECy1GXrX_UZpw5jgbuDAdwajJQFQmE/edit?usp=sharing

8 Huyện Cao Lãnh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qBynQyk8XPkC

HZDdsdQW3XaaPLlsk8uxdT9R-bWN2E/edit?usp=sharing

9 Huyện Thanh Bình

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2J6ALUXb

WHeMXgvzXaF6j5XehU0pYBWPvpE1pSBqL0/edit?usp=sharing

10 Huyện Lấp Vò https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7vASKAQRGNm-HRg7dqYJ2senGrkpsdANp_Eqzrl6gQ/edit?usp=sharing
11 Huyện Lai Vung

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdLYQ-rN4Eh

KxajXVEu3l5CRMdDyLZ-RHkKzvSvlBbg/edit?usp=sharing

12 Huyện Châu Thành

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4dLG0rWPNIlXZoh

E4ulIA_gUJTZcccAQhPL6oXgBoA/edit?usp=sharing