Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: 100% Cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp tham gia học tập lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: 100% Cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp tham gia học tập lý luận chính trị

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp Tỉnh đạt hiệu quả.

Mục đích của việc học tập lý luận chính trị là trang bị cho cán bộ Đoàn những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề công tác xây dựng phong trào khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm cho thanh niên trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Từ đó, thông qua các buổi Họp báo cơ quan đầu tuần, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách tỉnh Đồng Tháp được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề: Công tác xây dựng phong trào thanh niên khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm cho thanh niên trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0; tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên; Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới,… thông qua bài giảng của các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Nguyễn Thị Thúy Lam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thông qua các chuyên đề giúp cho cán bộ, đoàn viên chuyên trách tại cơ quan Tỉnh đoàn hiểu biết thêm nhiều nội dung lý luận chính trị sâu sắc nhằm định hướng tư tưởng và hành động cho đoàn viên góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đoàn viên.

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đoàn.

 THẾ SANG-TCKT