Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Những điểm mới trong tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ CHí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Những điểm mới trong tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ CHí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Những điểm mới trong tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ CHí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong bối cảnh tình hình diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ của tuổi trẻ để góp phần đưa tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững hơn nói riêng và cả nước nói chung. Bài viết xin nêu một số điểm mới nổi bật trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 so với Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

            Một số điểm mới trong tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Một là, Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành đoàn các cấp tăng 01 tuổi

Hai là, Đối với Đoàn cấp huyện và tương đương số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm cận trên 04 Ủy viên. Ban Thường vụ giảm cận trên 02 Ủy viên.

Ba là, Đối với Đoàn cấp tỉnh số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm cận trên 04 Ủy viên. Ban Thường vụ giảm cận trên 02 Ủy viên.

Bốn là, Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới có số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ có số dư từ 10% - 15%.

Năm là, Tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh ít nhất 15%.

Sáu là, Tỷ lệ bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Cấp cơ sở (Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở): phấn đấu trên 60% đoàn cấp cơ sở, trong đó: phấn đấu trên 90% đoàn cấp cơ sở thuộc khối trường học; doanh nghiệp; công chức, viên chức; lực lượng vũ trang và ít nhất 10% khối địa bàn dân cư.

Bảy là, Đối với các Xã, Phường, Thị trấn; các Huyện, thành đoàn có thể có thêm 01 Phó Bí thư kiêm nhiệm.

Tám là, Thời lượng tổ chức đại hội Đoàn các cấp giảm từ 0,5 – 01 ngày.

Chín là, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành.

Ảnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp Khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Mười là, Đối với nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đoàn các cấp, sửa đổi Điều lệ Đoàn, tùy điều kiện thực tế, Ban Chấp hành triệu tập đại

hội có thể tổ chức các hội nghị diễn đàn trực tuyến trong khoảng 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, thành phần là đại biểu dự Đại hội.

THẾ SANG-TCKT