Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Tổ chức Kiểm tra giới thiệu quy trình các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Hướng dẫn số Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỐI VỚI ĐOÀN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Bước 1: Xin chủ trương

Ban Thường vụ đoàn cấp triệu tập Đại hội báo cáo bằng văn bản với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, xin ý kiến chủ trương về dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm (nếu có) do Ban Chấp hành xây dựng và quy trình thực hiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành đoàn, các chức danh chủ chốt của đoàn khóa mới.

Bước 2: Thực hiện quy trình hội nghị

Sau khi có văn bản đồng ý của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp về chủ trương, Ban Chấp hành tiến hành quy trình nhân sự theo trình tự như sau:

Hội nghị thứ 1: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (lần 1)

- Thảo luận, biểu quyết Đề án nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự.

- Trên cơ sở danh sách các đồng chí Ban Chấp hành đương nhiệm, số lượng, cơ cấu, quy hoạch tham gia Ban Chấp hành cần bổ sung cho khoá mới và nhân sự được đoàn trực thuộc giới thiệu, Ban Thường vụ đoàn rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách đủ điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra của Đoàn khoá mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành lần 1.

Hội nghị thứ 2: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (lần 1)

- Thảo luận, biểu quyết Đề án nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự.

- Trên cơ sở danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của đoàn và Ủy ban Kiểm tra khoá mới, Ban Chấp hành tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

Hội nghị thứ 3: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (lần 2)

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Hội nghị thứ 2, Ban Thường vụ xem xét, bỏ phiếu kín thông qua danh sách nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra của Đoàn khoá mới để trình Hội nghị cán bộ chủ chốt của đoàn (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

Hội nghị thứ 4: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đoàn

- Thành phần dự hội nghị: Ủy viên Ban Chấp hành đoàn; Bí thư, Phó Bí thư đoàn trực thuộc; trưởng, phó ban, đơn vị thuộc cơ quan của đoàn; Bí thư (phó bí thư) chi bộ hoặc (đảng bộ) cơ quan của đoàn; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan của đoàn. Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.

- Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ xem xét, thông qua ở Hội nghị thứ 3 (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

Hội nghị thứ 5: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (lần 2).

- Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể Ban Chấp hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

* Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn tại các Hội nghị 2, 3, 4, 5: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo Đề án nhân sự đã được thông qua (tính cả số dư 10 – 15%) và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ngay trước đó thông qua hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số phiếu phát ra và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số Ủy viên Ban Chấp hành theo Đề án nhân sự). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí có số phiếu bằng nhau vào danh sách giới thiệu ở bước tiếp theo.

Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư theo quy định thì Ban Chấp hành thực hiện lại quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung (đối với những nhân sự đã được các Hội nghị giới thiệu nhưng chưa đạt số phiếu theo quy định hoặc giới thiệu nhân sự khác do Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở Đề án nhân sự) cho đến khi đảm bảo số dư theo quy định.

- Tại Hội nghị 5, trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều đồng chí có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lấy phiếu giới thiệu trong Ban Thường vụ đối với những đồng chí này. Nhân sự được lựa chọn đạt trên 50% đồng ý trên tổng số số phiếu phát ra và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Ảnh minh họa

Bước 3: Báo cáo danh sách nhân sự

Ban Thường vụ trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy quản lý nhân sự được giới thiệu và báo cáo cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành khoá mới.

THẾ SANG-TCKT (st)