Xuất bản thông tin

null Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn năm 2020

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn năm 2020

Căn cứ Công văn số 15 CV/TĐTN-UBKT ngày 07/8/2020 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra chuyên đề công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2020, từ ngày 08/9/2020 đến ngày 11/9/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giám sát nội dung: Kết quả triển khai kế hoạch số: 239 -KH/TĐTN-TG, ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Chương trình số 33 –Ctr/TWĐTN-BTG, ngày 18/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và  Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 25/7/2016  của Tỉnh ủy Đồng Tháp về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, tại 03 đơn vị Huyện Hồng Ngự, Tháp Mười, Lấp Vò.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị luôn chủ động phương thức hoạt động nên đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên tham gia thông qua các mô hình hoạt động của Đoàn, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đoàn thể để triển khai các hoạt động nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên. Đồng thời, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về nâng cao vai trò giáo dục thế hệ trẻ, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị được các cấp bộ Đoàn tham gia hưởng ứng tích cực. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác thanh niên được tăng cường và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhưng chưa thường xuyên và đi vào chiều sâu. Việc cụ thể hóa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời; Mội số nội dung tuyên truyền giáo dục còn chưa được cụ thể, chưa có nhiều cách làm sáng tạo; Công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt còn chưa nhiều,…

Ảnh: Đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị Huyện đoàn Hồng Ngự

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chuyên đề, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế của công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong thời gian tới.

Hồng Nương (TCKT)